หน้าแรก / บริการของเรา / การแมะ(จับชีพจร) (Pulse Diagnosis)

การแมะ(จับชีพจร) (Pulse Diagnosis)

การแมะ(จับชีพจร) (pulse diagnosis)

การแมะหรือการตรวจจับชีพจร หรือที่เรียกว่า pulse diagnosis นั้นเป็นการตรวจขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ สำคัญที่สุดที่คลาสสิกมากในการแพทย์จีนภาพหมอจีนอาวุโสไว้หนวดเคราสีขาว ที่นั่งแมะผู้ป่วยด้วยท่านั่งและอากับกริยา ที่สงบเป็นภาพที่เราได้เห็นกันคุ้นตาทั้งในภาพถ่ายและในภาพยนตร์จีนมากมายทุกครั้งที่นึกถึงอากับกริยาท่าทาง ชวนให้คิด ถึงสมาธิและพลังที่แพทย์จีนกำลังเพ่งไปยังผู้ป่วยการแมะเป็นเทคนิคที่ต้องฝึกฝนกันมาอย่างยาวนาน ฝึกกันตั้งแต่เด็กฝึก การนั่งสมาธิจนประสาทปลายนิ้วสัมผัส สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างของชีพจรที่มาสัมผัสที่ปลายนิ้วมือทั้งสามได้ว่า มีความแตกต่างในแต่ละนิ้วมืออย่างไร และสามารถบอกแยกแยะถึงลักษณะของชีพจรที่สัมผัสได้ว่ามี มีความแตกต่างในแต่ละนิ้วมืออย่างไร และสามารถบอกแยกแยะถึงลักษณะของชีพจรที่สัมผัสได้ว่ามีลักษณะอย่างไร
อย่าง น้อยต้องสามารถแยกแยะลักษณะของชีพจรได้ไม่น้อยกว่า 26 ชนิด เช่น ชีพ ชีพจรลอย (fu mai) ชีพจรฝืด (se mai)
* ชีพจรลื่น (hua mai) สัมผัสได้เสมือนลูกปัดที่กลิ้งอยู่บนจาน พบได้ในผู้ที่มีปัญหาด้านเสมหะและความชื้น
ในผู้ที่อาหารไม่ย่อย ในคนท้อง อาจพบได้ในคนปกติ

* ชีพจรกลวง (kou mai) สัมผัสได้เหมือนสัมผัสต้นหอมที่ลำต้นกลวง มีลักษณะลอย ใหญ่ นุ่ม กลวง พบได้ในผู้ที่เสียเลือดมาก

* ชีพจรยาว (chang mai) สัมผัสได้ทั้งสามนิ้วในเวลาเดียวกัน มีความแรงไม่มากนัก พบได้ในคนปกติในหนุ่มสาว และในผู้ที่มีหยางแกร่งจากตับ

* ชีพจรฝืด (se mai) สัมผัสได้เหมือนใช้มีดขูดต้นไผ่ ได้ความรู้สึกของการสั่น และการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่าง ไม่สม่ำเสมอ พบได้ในผู้ที่มีอาการติดขัดของเลือดในผู้ที่เลือดพร่อง

* ชีพจรใหญ่ (hong mai) มีลักษณะเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาอย่างแรงแล้วสงบลง พบได้ในผู้ที่มีความร้อนในร่างกายสูง

* ชีพจรเล็ก (xi mai) มีลักษณะเหมือนเส้นด้ายเล็กๆ ซึ่งสัมผัสได้ พบได้ในผู้ที่มีความพร่องของชี่และลือด ในผู้ที่ ป่วยเรื้อรังและในผู้ที่ร่างกายไม่สมบูรณ์

* ชีพจรตึง (xian mai) มีลักษณะตึงคล้ายเส้นสายเครื่องดนตรี พบได้ในผู้ที่มีปัญหาของตับและถุงน้ำดี หรือพบ ในผู้ทีมีอาการปวดมาก

* ชีพจรแน่น (jin mai) มีลักษณะคล้ายเชือกที่ขันแน่น มีความตึงคล้าย xian mai แต่สั้นกว่าพบได้ในผู้ที่มีอาการ ปวดหรือในผู้ที่ถูกความเย็นมากระทำ

* ชีพจรแรง (shi mai) มีลักษณะเหมือนคลื่นซัดเข้ามาด้วยความรุนแรง สัมผัสได้จากทั้งการกดเบาและกดแรงพบ ได้ในผู้ที่มีสภาพของร่างกายเกิน

* ชีพจรอ่อน (rou mai) มีลักษณะชีพจรเป็นแบบลึกและนุ่ม พบได้ในผู้ที่มีอาการพร่องจากชี่และเลือด โดยเฉพาะ ชี่ของม้ามพร่อง

Top
facebook